Karliński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie - www.bip.karlino.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
- część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do wersji dostępnych cyfrowo),

Data sporządzenia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesława Kunach, biuro@kokkarlino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 77 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.


Dostępność architektoniczna:

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie mieści się w 3 lokalizacjach:

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie,
ul. Parkowa 1


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od ul. Parkowej. Wejście B od parkingu. Oba wejścia dostępne dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze i pierwszym piętrze, a także wszystkie pomieszczenia na obu kondygnacjach. Na dole przy wejściu jest dzwonek, którym można przywołać pracownika. W budynku znajduje się winda dostępna dla wózków.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, naprzeciwko windy.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Muzeum Ziemi Karlińskiej,
ul. Szymanowskiego 17, III piętro


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejścia A od ul. Wigury. Do wejścia prowadzą schody. Wejście B od parkingu poprzez windę dostępną dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pokoje.
Biuro znajduje się po lewej stronie od wejścia lub windy.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na drugim piętrze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W biurze promocji, na parterze można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Muzeum. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie,
ul. Traugutta 6


Do budynku prowadzi wejście od ul. Traugutta. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia. Budynek jest jednokondygnacyjny.
W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Amfiteatr Miejski w Karlinie
ul. Moniuszki 21


Wyłączony z użytku do 31.12.2025


Świetlica wiejska w Daszewie, 
Daszewo 51


Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne dla wózków.
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Domacynie,
Domacyno 3


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od ulicy głównej. Wejście B od parkingu. Oba wejścia dostępne dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Garnkach,
Garnki 6


Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodkiem.
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Gościnku,
Gościnko 1


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.  Wejście B od ulicy dostępne dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
Znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Karlinku,
Karlinko 9


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do wejścia prowadzi schodek. Przy schodku znajduje się podjazd dla wózków.  Wejście B dostępne dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
Znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Kowańczu,
Kowańcz 35


Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Koziej Górze,
Kozia Góra 11D


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Oba wejścia dostępne dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Krukowie,
Krukowo 17


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od podwórka. Wejście B od ulicy. Oba wejścia posiadają schody.
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Lubiechowie,
Lubiechowo 18


Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Malonowie,
Malonowo 7


Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami
Dla osób na wózkach  dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Mierzynie,
Mierzyn 1A


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Do wejścia B prowadzi schodek.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Pobłociu Wielkim,
Pobłocie Wielkie 8A


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do obu wejść prowadzi schodek.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Syrkowicach,
Syrkowice 4A


Do budynku prowadzą dwa wejścia A i B. Wejście A od parkingu. Do obu wejść prowadzi podjazd.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Ubysławicach,
Ubysławice 25


Do budynku prowadzi jedno wejście do którego prowadzą schody.
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica wiejska w Zwartowie,
Zwartowo 17


Do budynku prowadzą trzy wejścia A, B i C. Wejście A i B od ulicy. Do obu wejść prowadzą schody. Wejście C od parkingu. Do wejścia prowadzą schody.
Dla osób na wózkach  nie jest dostępny korytarz ani żadne pomieszczenia.
W budynku brakuje toalety dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W świetlicy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.